„Budowa Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty”

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, Stanin 149, 21-422 Stanin. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.

„Budowa Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty”

załączniki tutaj

 Screen Shot 09-15-16 at 01.05 PM