Historia

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed drugą wojną światową. Biblioteka została powołana w 1949 roku przez władze gminne, po ustanowieniu Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi i nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, a w 1954 roku, po utworzeniu gromad, przemianowana została na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Staninie oraz włączona do krajowej sieci bibliotecznej.

 Z zachowanych dokumentów najstarszy datowany jest 22.02.1949 roku i opatrzony numerem 38, co pozwala domniemać przypuszczalną datę uruchomienia biblioteki na początek stycznia 1949r. Datę 19. 01. 1949r. wzmiankowaną w notce należy przyjąć jako najbardziej prawdopodobny termin uruchomienia biblioteki. Placówka otwarta była dwa razy w tygodniu:

- Środa od 9.00 - 14.00

- Niedziela od 13.00 - 15.00

Na dzień 22. 02. 1949r. zarejestrowanych było 25 czytelników.Biblioteka Publiczna rozwijała własną sieć biblioteczną powołując punkty. Na dzień 13. 08. 1951r. istniały punkty biblioteczne zlokalizowane w miejscowościach:

  • Kopina - prowadzony przez Parzyszka Kazimierza
  • Kujawy - prowadzony przez Poredową Cecylię
  • Jonnik - prowadzony przez Wilbik Marię
  • Jeleniec - prowadzony przez Skoczyńskiego Stanisława
  • Nowa Wróblina - prowadzony przez Wiącek Marię

W roku 1953 GBP w Staninie dysponowała siecią punktów zlokalizowanych w kilku dodatkowych miejscowościach. Świadczy to dobitnie o wzroście zainteresowania książkami jak również troską władz o mieszkańców gminy i rozwój czytelnictwa. Punkty biblioteczne najczęściej zlokalizowane były w lokalach szkolnych, świetlicach wiejskich ale też w mieszkaniach prywatnych osób.

Na początku swej działalności biblioteka posiadała 500 woluminów, ale już na koniec ciągu roku 1949 było 890 tomów. Książek stale przybywało. Sądząc po wpisach do księgi inwentarzowej, gdzie 289 pozycji wpisanych jest drukiem, stanowiły one trzon i egzemplarz obowiązkowy nowo powstałych bibliotek jak i tych tworzonych na bazie przedwojennych. Wszystkie woluminy zostały wydane po wojnie tzn. w roku 1946 - 1948. W skład zasobów wchodziły obok książek ?poprawnych politycznie", również poradniki fachowe dla rolników i gospodyń wiejskich jak i dzieła literatury pięknej rodzimej i obcej.

Z ważniejszych wydarzeń z życiu biblioteki była wizyta bibliotekarzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) w dniu 27. 01. 1955 roku. We wspomnieniach Marii Kiernickiej z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łukowie ta wizyta zapadła w pamięci. Biblioteka wywarła na gościach bardzo dobre wrażenie. Postrzegali ją jako miejsce czyste, przyjemne, praca techniczna bez zarzutu. Ponadto stwierdzono małe zainteresowanie literaturą rolniczą.

Biblioteka od początku swego istnienia mieściła się w budynku prywatnym i była w tamtym okresie swej działalności kilkakrotnie przenoszona (ok. 9 razy). Przez wszystkie lata swojej działalności biblioteka borykała się także z trudnymi warunkami lokalowymi. Księgozbiór mieścił się zazwyczaj w prywatnych domach o małej powierzchni użytkowej. Zmiany lokalu wywarły negatywny wpływ również na pracę biblioteki, gdyż z tego powodu była ona często nieczynna.

Pierwszą kierowniczką placówki była Pani Teresa Osińska, która poświęciła się z oddaniem pracy bibliotecznej przez okres 40 lat. Obecnie na emeryturze od 02. 05. 1989 roku. Kolejnym kierownikiem gminnej Biblioteki Publicznej została Pani Halina Witek, która funkcję tą pełniła nieustannie do 30. 04. 2006 roku.

Przez kolejne dwa miesiące placówką kierowała Pani Aneta Redzik, która przekazała obowiązki dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej P. Jerzemu Siwiec.

Po reformie administracyjnej z 28 maja 1975 roku w skład gminy Stanin wszedł obszar byłej gminy Tuchowicz wraz z placówkami bibliotecznymi w Tuchowiczu i Sarnowie.

Dzięki temu potencjał biblioteczny wzrósł mimo rozrostu obszarowego. Na terenie nowej gminy działały 3 biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, filia w Tuchowiczu i Sarnowie), a ponadto w pozostałych miejscowościach działało 14 punktów bibliotecznych.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie w okresie swego najlepszego rozwoju (tj. w latach 1975 - 1999) wchodziły:

 

  • 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie 11846 vol.
  • 2. Filia Biblioteczna w Tuchowiczu .............9394 vol.
  • 3. Filia biblioteczna w Sarnowie ..................6624 vol.
  • 4. Filia biblioteczna w Zagoździu ................1196 vol.

 RAZEM .............................29060 vol.

 oraz sieć 8 punktów bibliotecznych.

 

Liczba czytelników w roku 1995 wynosiła 1268, natomiast liczba wypożyczeń kształtowała się w okolicach 25150 rocznie.

Wielkim ciosem dla bibliotek był rok 1999, gdy filie biblioteczne zostały zamknięte a na ich księgozbiór zasilił zbiory bibliotek szkolnych Sarnowa, Zagoździa i Tuchowicza.

W 2003 roku Gminna Biblioteka Publiczna zmieniła swój status stając się samodzielną instytucją kultury.

W roku marcu 2005 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej przeniesiono z lokalu Urzędu Gminy do budynku szkolnego. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie zajmuje jedną izbę lekcyjną o powierzchni 40m2.

Od roku 2004 biblioteka uczestniczy w programie IKONKA 2004. W ramach tego otrzymała trzy jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Było to bardzo trafione przedsięwzięcie, gdyż na naszym terenie nie wszystkie placówki szkolne posiadały Internet a zapotrzebowanie na informacje zawarte w sieci było bardzo duże.

Z czytelni internetowej rocznie korzysta około 1500 osób. Wśród korzystających przeważa młodzież szkolna, studenci i okoliczni rolnicy. Obok wyszukiwania informacji można również drukować materiały oraz korzystać z oprogramowania zainstalowanego na komputerach.

W 2007r. uruchomione zostały trzy punkty biblioteczne zlokalizowane w bibliotekach szkolnych w ZS w Zagoździu, SP w Sarnowie i SP w Tuchowiczu.